zaterdag 16 januari

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - Provincie 31 maart 2017
Plannen van Assen en Hooge-veen voor ijsbanen zijn nog niet rijp voor realisatie. Provincie wacht met subsidie tot begrotingen sluitend zijn.
 
ASSEN - Het College van Ged.Staten heeft besloten om de subsidieaanvragen van Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en Koenen Bouw voor ICE World Drenthe af te wijzen. Beide businesscases zijn nog niet sluitend en geven onvoldoende zicht op een duurzame exploitatie. Daarmee zijn de aanvragen niet rijp genoeg om op dit moment een provinciale investeringsondersteuning te verlenen.
De gemeenten Assen en Hoogeveen kunnen in 2017 nog wel een beroep doen op het laatste steuntje in de rug.
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Wij hebben grote waardering voor de inzet van de initiatiefnemers. Ze hebben allebei grote stappen gezet in de vervolmaking van het ijsbaanplan. Tel daar het enthousiasme, het vele werk en de reuring in Drenthe bij op en niets lijkt de schop in de grond in de weg te staan. Echter we hebben de beide plannen beoordeeld en onafhankelijk laten toetsen. We moeten hieruit concluderen dat duidelijk naar voren komt dat beide plannen geen sluitende begroting kennen en daarmee nog geen zicht geven op een duurzame exploitatie. Er is een flinke stap voorwaarts gezet, maar die biedt nog onvoldoende zicht op een toekomstbestendige ijsvoorziening in Drenthe.“
“Verschillende onderzoeken tonen aan dat een bovenregionale ijsvoorziening in Drenthe niet onmogelijk is, maar het feit dat we er al meer dan twee jaar over praten geeft aan dat ondernemen in ijs risico’s met zich meebrengt. Dat zien we ook terug in de onafhankelijke financiële analyse.
Omdat we hebben geconstateerd dat beide initiatiefnemers, gesteund door de gemeente Hoogeveen en Assen, willen werken naar een 100% sluitende begroting, hebben wij besloten om het aanbod voor een investeringsondersteuning in 2017 beschikbaar te houden voor de gemeente Assen of Hoogeveen.'
 
Politiek - Provincie 25 februari 2017

Integriteit staat
weer ter discussie

Dagblad v/h Noorden ontmas-kert herhaling bemoeienis van CdK Tichelaar met familiezaak 

ASSEN - Het Dagblad van het Noorden heeft vandaag (zaterdag) min of meer het aanstaande vertrek aangekondigd van de heer Jacques Tichelaar, Commissaris  des Konings in Drenthe. Dat mag de conclusie zijn van een aantal artikelen over de handel en wandel van de C.d.K. rond zaken die zijn integriteit ter discussie stellen. Hij zou zich hebben bemoeid met zakelijke opdrachten, waar directe familie van hem bij betrokken was. En dat is niet toegestaan.
Het ging hier om de herinrichting van de ontvangstruimte van Huize Tetterode, het voormalige gemeentehuis aan de Brinkstraat.
Hoewel er al een opdracht vanuit de Provincie aan een binnenhuis-architecte was gegeven werd later een andere architecte aangesteld. Dat bleek een directe familierelatie van de C.d.K. te zijn.

En dat leidde tot grote moeilijkheden voor de Commissaris, omdat hij een aantal jaren eerder betrokken was bij een spraakmakende zaak in Coevorden. Daarbij ging het om een vordering van anderhalf miljoen euro van de gemeente op een familielid dat het voormalige restaurant 'Het Kasteel' beheerde. Deze bemoeienis had geen resultaat, want de Gemeente Coevorden won een hierover aangespannen proces. De heer Tichgelaar ontkende in alle toonaarden zijn directe betrokkenheid, maar er bleef toch de geur van voor een overheidsdienaar verboden inmenging in zakelijke aangelegenheden hangen.
In zijn nieuwjaarsrede van januari 2016 beging de commissaris de grote fout de MKB'ers van Assen te beschuldigen van een gebrek aan inzicht en daadkracht bij de gang van zaken rond het Factory Outlet Centrum.
Dat werd hem erg kwalijk genomen. Van die affaire had hij niets geleerd blijkens zijn nieuwjaarsrede van 2017. Hij kwam weer voor het FOC op Een ezel mag zich dan wel niet twee keer aan dezelfde steen stoten, (bemoeien met zaken waar je buiten moet blijven), de heer Tichgelaar kon zich kennelijk niet inhouden en liet zich weer in met familiezaken, voor zover dat door onderzoekers van Het Dagblad met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur werd nagegaan. Ook tot frustraties van medewerkers van de Provincie die betrokken waren bij de herinrichting van het provinciaal bezit 'Huize Tetterode'.
Het nieuws dat Het Dagblad van het Noorden en De Volkskrant vanochtend brachten is inmiddels tot een zaak uitgegroeid die grote landelijke aandacht heeft gekregen. In de Provincie werd bezorgd gereageerd op het nieuws en de voorzitters van de statenfracties zijn vanmiddag in allerhaast bijeengekomen om de afaire te bespreken.
Ook op de radio werd uitvoerig aandacht besteed aan de Drentse integriteitscrisis, waar het laatste woord nog niet over gesproken is. Aan de uitvoerige en uitstekende berichtgeving van Het Dagblad van het Noorden ontbreekt echter de vraag wat er nu met Commissaris Tichgelaar moet gebeuren. In de laatste acht jaren van zijn politieke leven, waarin hij zijn eerste periode als Commissaris in Drenthe afwerkte en kortgeleden nog voor een termijn van zes jaar werd herbenoemd, blijkt nogal wat te zijn gepasseerd.
In het D.v/h N. blijven de vraag en het antwoord achterwege wat er nu met 'Sjaak' Tichgelaar moet gebeuren. Blijven zitten of vertrekken? In het AsserJournaal is enige keren zeer kritisch over hem geschreven en daaruit kon de conclusie worden getrokken dat, vrij vertaald, 'Sjaak' er goed aan zou doen vrijwillig te vertrekken. Ik ben dat na de laatste ecapades nog steeds van mening.  Sterker:  hij MOET vertrekken.

Jan Hof

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiek - Provincie 9 februari 2017
 
Drenthe wil Internationaal Klimaatinstituut laten ves-
tigen op Airport Eelde

ASSEN - Drenthe wil het Internationale Klimaatinstituut Global Centre of Excellence on Climate Adaption, voortkomend uit het Parijse klimaatakkoord van 2015, vestigen in Noord-Nederland. Het vliegveld Groningen Airport Eelde is dan de ideale locatie volgens Drenthe. De eerste contacten hierover met staatssecretaris Dijksma hebben donderdag plaatsgevonden. De staatssecretaris staat  niet onwelwillend tegenover het idee. Het vliegveld heeft een uitstekende infrastructuur voor het instituut. De bedoeling is dat het instituut een netwerk gaat vormen van landen en internationale organisaties en bedrijven.
Het vliegveld, dat als naar de rest van de wereld fungeert, brengt de andere landen, bedrijven en organisaties heel dichtbij. Het gebouw van de voormalige Rijksluchtvaarschool staat zo klaar. Gedeputeerde Brink: 'We zijn enthousiast als college om het instituut in het Noorden te vestigen. En dan
uiteindelijk natuurlijk het liefst in Drenthe'. 
Het klimaatinstituut moet landen gaan adviseren hoe ze het beste kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.
Het instituut wordt opgericht door Japan,
Nederland en VN-milieuorganisatie (UNEP). Noord-Nederland is de Europese Energieregio en zou daarom een logische keuze zijn. Aan het einde van het jaar neemt het ministerie het besluit waar het klimaatinstituut gevestigd moet worden.
 
 
 
 
Politiek - Provincie 18 januari 2017
 
Assen krijgt drie miljoen uit Binnenstadsfonds van 13 miljoen voor toekomst- bestendige Drentse steden
 
ASSEN - Ged. Staten hebben besloten een Binnenstadsfonds in te stellen met een totaal bedrag van 13 miljoen euro. Met dit fonds wil het
college een bijdrage leveren aan levendige, toekomstbestendige, compacte binnensteden
met minder structurele leegstand in de Drentse steden en 
dorpen. Een versterking van de binnensteden komt de leefbaarheid van
dorpen en wijken in Drenthe ten goede.
Het Binnenstadsfonds is bedoeld 
voor de zeven steden en regionale verzorgingskernen Assen, Emmen,
Hoogeveen, Meppel, Roden, Beilen
en Coevorden.
Het Binnenstadsfonds stimuleert en ondersteunt concrete en realistische plannen van gemeenten om deze binnensteden aan te passen aan hedendaagse en toekomstige behoeften van de inwoners en bezoekers.
Gede. Henk Brink: 'Ik ben blij dat het Binnenstadsfonds binnenkort een feit is. Vorig jaar is, samen met de Drentse gemeenten, de Provinciale Retailagenda 2016-
2019 opgesteld. Toen bleek ook nadrukkelijk de noodzaak voor herstructurering van de binnensteden. Daarnaast hebben Provinciale Staten bij de behandeling van deVoorjaarsnota de motie Binnenstadsfonds aangenomen.
Met de instelling vandit fonds geven wij hier invulling aan. Het college kijkt er naar uit om samen met deDrentse gemeenten aan de slag te gaan met het toekomstbestendig maken van de
Drentse steden en kernen.'
Naast het Binnenstadsfonds is er een Herstruc-
tureringsfonds in voorbereiding. Alle 12
Drentse gemeenten kunnen een beroep doen op dit fonds voor transformatie-en herontwikkelingsopgaven.
Het Binnenstadfonds wordt op 8 maart behandeld in Provinciale Staten. Het is de bedoeling dat gemeenten vanaf 1 april aanvragen kunnen indienen bij het Binnenstadsfonds.
 
Politiek - Provincie 12 januari 2017

Statenfractie SP stelt vragen aan GS over activiteiten van de WMD in Drenthe 

ASSEN - De Staten fractie van de SP heeft het College van GS een achttal vragen gesteld over de ANDER Wateractiviteiten de in Drenhe vorig jaar veel gecritiseer WMDde vorigjaar veel  gecritiseerde Waterleidingmaat-schappi Drentne in de provincie.

De vragen luiden: 

1.     De opstallen en installaties op de locatie Erica zijn nog steeds eigendom van WMD. Wat is de boekwaarde hiervan?

2.     Wat is de huidige waarde van het multimediagebouw van de WMD?

3.     De aanzienlijke aanloopverliezen bij de bottelactiviteiten bij VOF Anloo en VOF Hondsrug zijn gefinancierd door leningen van de WMD. Hoe hoog waren die leningen?

4.     Wat is nog de waarde en de looptijd van deze leningen?

5.     Bij voortzetting van de bottelactiviteiten zijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk. Hoe hoog zijn die investeringen en door wie moeten die worden gefinancierd?

6.     Ondanks dat de invloed van de drinkwaterwinning beperkt is, is er lange tijd druk uitgeoefend op WMD om mee te werken aan verdrogingsbestrijding aan de oostzijde van Assen in het stroomgebied van de Drentse Aa. Door wie, en op welke manier is er lange tijd druk uitgeoefend op de WMD?

7.     Golfbaanonderhoud kan niet worden aangemerkt als core business voor een drinkwaterbedrijf. Wat was de motivatie om desondanks in 2015 een nieuwe onderhoudsovereenkomst te sluiten tot en met 2028?

8.     De WMD betaalt de korting die de golfbaan krijgt voor het onderhoud door BètaWater. Hoeveel betaalt de WMD per jaar voor deze korting?

 

 

 

 

 

Politiek - Provincie 23 december 2016
 
CDK verlengt sollicita-
tietermijn burgemeestersvacature Midden-Drenthe

ASSEN- Commissaris Jacques Tichelaar heeft besloten de
burgemeestersprocedure Midden-Drenthe te verlengen. Na overleg met de Vertrouwenscommissie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal de vacature zo spoedig mogelijk in januari 2017 opnieuw in de Staatscourant worden gepubliceerd.
De achtergrond van de verlenging ligt in het feit dat het niet mogelijk is gebleken
uit de 27 sollicitanten voldoende voor Midden-Drenthe geschikte kandidaten te
halen. De Vertrouwenscommissie moet op zijn minst 6 benoembare kandidaten
kunnen spreken, waaruit er dan 2 op de uiteindelijke voordracht kunnen komen. De huidige sollicitaties blijven gehandhaafd.
De streefdatum voor de installatie van de nieuwe burgemeester verandert niet, dat
blijft rond 1 juli 2017.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie, uitsluitend voor de media):
 
Politiek - Provincie 13 december 2016
Miljoen beschbaar voor educatie
en verbeteren gedrag op de weg 
Investeringen tot 30 mijoen in een veilig en bereikbaar Drenthe.
ASSEN - Ged. Staten stellen in 2017 ruim 30 miljoen euro beschikbaar voor een veilig en bereikbaar Drenthe. Hiervan gaat 24 miljoen euro naar de exploitatie van het openbaar bus- en treinvervoer, 5 miljoen gaat naar diverse infrastructurele projecten en 1 miljoen naar projecten in het kader van gedrag en educatie. 
Gedeputeerde Henk Brink: ‘Met de Drentse gemeenten samen hebben we nieuwe plannen voor een veilig en bereikbaar Drenthe vastgesteld. Naast de exploitatie van het openbaar vervoer, met onder andere het busvervoer en de treinverbinding tussen Emmen Meppel en Zwolle, gaat het over projecten waarmee we wegen, fietspaden en kruispunten herinrichten. Deze projecten, die we in 2017 tot uitvoering gaan brengen, zijn concrete maatregelen waar veel mensen baat bij hebben.’
De provincie levert bijvoorbeeld een bijdrage aan gemeentelijke projecten, zoals een fietspad langs de Europaweg Zuid in Assen, de herinrichting van de Havenstraat in Erica, het verbeteren van de fietsenstalling bij de carpoolplaats in Peize en het realiseren van een veilige oversteek in de Legroweg in Eelde ter hoogte van het Terra College en de sportvelden.
Verder investeert de provincie onder andere in een rotonde in de N855 bij Dwingeloo en in het verkeersplein in Gieten met korte termijn maatregelen. Op deze laatst genoemde plek hebben verkeersgebruikers suggesties gedaan voor het verbeteren van de doorstroming. Binnenkort maakt de provincie bekend welke maatregelen uitgevoerd gaan worden.
Ook zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de proeven met publiek vervoer in Assen, Hoogeveen en Meppel.
Naast de investering in de infrastructuur, stelt het college een miljoen euro beschikbaar voor het programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid.
Politiek - Provincie 12 december 2016
Muzikale ontmoeting tussen culturen in het Drents parlement
 
 ASSEN - Tijdens de laatste Statenvergadering van 2016 vindt een muzikaal optreden plaats van bewoners uit de gemeente Midden-Drenthe en vluchtelingen die gehuisvest zijn in AZC Oranje. Dit is een voorproefje van het project ‘Talent voor Gastvrijheid’, een talentontwikkelingsproject van Kunst & Cultuur Drenthe en MusicGenerations.
In ‘Talent voor Gastvrijheid’ staat ontmoeting tussen culturen en generaties centraal.
Sinds 2014 vinden er onder de noemer ‘Muziek in de Staten’ twee keer per jaar  optredens plaats in de Statenzaal van het Drents parlement. Drenthe kent genoeg muzikaal talent, maar muzikanten geven aan dat er in de provincie weinig podia zijn waar zij kunnen optreden. PvdA-Statenlid Peter Zwiers kwam daarom met het voorstel om een aantal keer per jaar de Statenvergadering te voorzien van muziek. Ook de fractie van GroenLinks kwam met ideeën om jonge kunstenaars te ondersteunen. 
Het project ‘Talent voor Gastvrijheid’ brengt vluchtelingen en inwoners van Drenthe samen in AZC Oranje. In verschillende workshops worden Westerse, Drentse, Arabische, Syrische en Eritrese songs gedeeld en verhalen uitgewisseld. Na de verschillende workshops volgen een aantal presentaties,  concerten en de voorstelling Philemon en Baucis die in mei 2017 in Herinneringscentrum Kamp Westerbork in première gaat. 
Het optreden vindt op 14 december plaats om 12.45 uur in de Statenzaal van het provinciehuis. Het optreden is ook live te volgen op www.drentsparlement.nl. 
 
 
 
 

 
Politiek - Provincie 1 december 2016

Bjdrage van provincie voor duurzame investeringen door jonge landbouwers  

ASSEN - Aan 34 jonge landbouwers in Drenthe is subsidie gegeven om hun bedrijf duurzamer te maken. Met deze bijdrage kunnen zij onder meer zonnepanelen plaatsen, precisiebemesting uitvoeren en koematrassen aanschaffen.
De regeling 'Jonge Landbouwers is bedoeld om jonge boeren een steuntje in de rug te geven om hun bedrijf door te ontwikkelen na een bedrijfsovername. In totaal is in Drenthe voor 615.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017 gaat de regeling Jonge Landbouwers voor de tweede keer open.
Deze blijft bij de nieuwe openstelling in hoofdlijnen gelijk, maar er kan voor meer zaken een aanvraag worden gedaan, waardoor een betere keuze voor de verschillende sectoren te maken is. Er kan slechts eenmaal subsidie worden verstrekt.
Gedeputeerde Henk Jumelet vindt het belangrijk dat jonge boeren een goede start kunnen maken na hun bedrijfsovername: “Investeren in duurzame maatregelen levert op termijn een besparing op. Met dit steuntje in de rug kunnen we enerzijds de jonge boer helpen en anderzijds een bijdrage leveren aan onze ambitie voor een toekomstgerichte landbouw in Drenthe. Gezien de actuele discussies is het voor jonge boeren soms moeilijker om in een bedrijf te stappen. Daarom is grondgebonden en toekomstgerichte landbouw de sleutel voor de toekomst van deze belangrijke sector in Drenthe.” Volgens cijfers van het CBS stoppen in Nederland 15.000 boeren op termijn met hun bedrijf omdat ze geen opvolger hebben. In Drenthe heeft ongeveer 40% van de akkerbouwbedrijven en 63% van de melkveebedrijven een opvolger. Met deze regeling hoopt de provincie deze opvolgers te kunnen helpen in de periode na bedrijfsovername.
Voorzitter van het DAJK, de Vereniging voor Agrarische Jongeren in Drenthe, Giske Warringa is positief: ”Juist net na een bedrijfsovername is het voor jonge boeren lastig om extra te investeren. Deze regeling helpt dan om toch die stap te zetten. Wat mij betreft is investeren in jonge boeren per definitie duurzaam!”
=================================
Meer informatie
Voor meer informatie : www.provincie.drenthe.nl/jongelandbouwer
 
 
Politiek - Provincie 30 november 2016
Ged.Staten steunen actie om van Drenthe  5***** Fietss FietsProvincie te maken met  3,75 miljoen 
 ASSEN - Ged.Staten stellen van 1 januari 2017 af  € 3,75 miljoen subsidie beschikbaar voor het verbeteren en uitbreiden van de fietspaden en fietsroutes in Drenthe. Samen met gemeenten, terreineigenaren, ondernemers en fietsverenigingen geeft de provincie Drenthe met deze financiering een flinke kwaliteitsimpuls aan het Drentse fietsnetwerk. Fietsen in Drenthe moet een 5-sterrenbelevingzijn en daar hoort een  5***** Fietsnetwerk bij, stelt ged. Henk Brink.
Samen met gemeenten en vele andere partners moet het fietsen nog aantrekkelijker worden gemaakt. Met dit geld kunnen fietspaden verbeterd en verbreed worden, nieuwe fietspaden aangelegd worden  en mountainbikeroutes aangelegd en vernieuwd worden. Zo wordt samen in de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in Drenthe geinvesteerd.
Met de subsidieregeling kunnen de partners provinciale cofinanciering voor hun projecten aanvragen. Dit moeten projecten zijn die ervoor zorgen dat Drenthe het kwaliteitsniveau van het 5-sterren fietsnetwerk versterkt en behoudt. Deze regeling geeft uitvoering aan de Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk en is onderdeel van de Investeringsagenda 2016.
Naast dit bedrag komt begin 2017 nog 3 miljoen beschikbaar voor fietsbeleving –innovaties en –voorzieningen. Zoals gastvrije fietshoreca en innovatieve concepten, waaronder fietsen in combinatie met Internet of Things en het ontwikkelen van projecten met een grote attractiewaarde. 
Deze investeringen moeten meer fietsbewegingen en bestedingen opleveren.
5-sterren fietsregio Drenthe heeft de status van 5-sterren fietsregio en is ook de eerste regio ter wereld met het UCI Bike Region Label.
Drenthe is ambitieus als het om fietsen gaat. Hierbij is het van groot belang om de 5-sterren kwalificatie te versterken en te behouden. Fietsen is een belangrijke aanjager van onze vrijetijdseconomie en draagt bij aan de gezondheid van mensen en de verduurzaming van de samenleving.

 

 

Laatste nieuws